Informatie voor ouders

Beste ouders,

Welkom bij Sport BSO Nuenen! Superleuk dat u interesse heeft in een BSO waarbuiten sporten en buiten spelen centraal staat.

We willen u graag informeren hoe de Sport BSO tot stand is gekomen en natuurlijk ook over de gang van zaken binnen de Sport BSO met de nodige informatie. Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u altijd mailen of bellen, we staan graag voor u en uw kind klaar.

Met vriendelijke groet,

Ans den Otter
Info@sportbsonuenen.nl
06-47374167

Sport BSO Nuenen locaties
Sport BSO Nuenen is gevestigd bij voetbalclub RKSV Nuenen, voetbalclub RKVV Nederwetten en bij de scouting Panta Rhei, gelegen naast het gebouw van RKSV Nuenen. De vierde locatie zal medio augustus 2023 worden geopend bij HSCN aan de Lissevoort 6.

Kinderen besteden steeds meer tijd op de iPad en mobieltjes en minder tijd aan sporten en buiten spelen. Onze locaties beschikken over een prachtig complex waar we kinderen weer willen uitdagen tot meer sport en spel. Bewegen is gezond, goed voor de motoriek, voor leren omgaan met risico`s, voor de ontwikkeling van het kind, voor zelfvertrouwen op te bouwen en om overgewicht tegen te gaan.

Visie
Elk kind is uniek en bijzonder! We willen bij Sport BSO Nuenen kinderen van 4 t/m 12 jaar een plek bieden waar ze gewaardeerd worden, lekker zichzelf kunnen zijn, de ruimte hebben na een lange intensieve schooldag, mogen vallen en opstaan en waar ze met veel plezier naar toe gaan.

Bij Sport BSO Nuenen staat bewegen door middel van sport, spel en natuurbeleving centraal. Sporten is voor kinderen uitermate geschikt om lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen zoals kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en techniek. Dit allemaal komt de gezondheid ten goede maar ook is sport en bewegen goed voor de sociale vaardigheden en omgaan met winst en verlies. Elke dag wordt er een sport of- spelactiviteit aangeboden d.m.v. tik-spelletjes, behendigheidsspelletjes of balspelen. Denk hierbij aan o.a. knotshockey, touwtrekken, tikkertje, voetbal of leren skaten op de skatebaan. Ook zoeken we de natuur op, de bossen liggen immers naast het sportpark. We gaan boomhutten bouwen, een speurtocht lopen of verstoppertje spelen, hoe leuk is dat.  Naast de sport, spel en natuurbeleving is er natuurlijk ook voldoende vrije tijd waarin de kinderen zelf bepalen wat ze willen doen. Een boekje lezen in de chill-hoek, een toren bouwen met kapla, kleuren, plakken of lekker niks doen.

Interesse ?
Heeft u interesse in de Sport BSO dan kunt u mailen naar info@sportbsonuenen.nl of bellen naar 06-47374167. We willen u ook graag informatie geven op de locatie zelf. Zo kunt u met eigen ogen zien dat we over een prachtig complex beschikken en kunnen we al uw eventuele vragen beantwoorden. We bekijken de accommodatie, de ruimte waar de kinderen kunnen chillen, eten en drinken en natuurlijk krijgt u een rondleiding over het gehele complex. Mocht het zo zijn dat u net zo enthousiast bent geworden als wij dan maken we graag een afspraak voor een intakegesprek en definitieve inschrijving.

Tijdens het intakegesprek wordt alle informatie over Sport BSO Nuenen doorgenomen. Er wordt gekeken welke dagen uw kind wil komen, we bespreken alle praktische informatie zoals het invullen van kindgegevens, toestemmingsformulieren en eventuele uitleg over de financiën.

We willen natuurlijk ook graag uw kind leren kennen en spreken samen een middag af wanneer uw kind kan komen wennen. Heeft uw kind langere tijd nodig om te wennen en om zich thuis te voelen dan is dit geen probleem mits het kindaantal dit toelaat.

Medewerkers
Uw kind(eren)wordt opgevangen door deskundige en gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires die er zin in hebben om samen met de kinderen te sporten, bewegen en op avontuur te gaan. Ook zorgen we voor leuke workshops verzorgd door deskundige trainers. Ieder kind krijgt een mentor die aanspreekpunt is voor uw kind en de ouders. Bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind kunt u bij de mentor terecht. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldende VOG, EHBO en BHV certificaat.

Openingstijden
Sport BSO Nuenen is geopend op maandag – , dinsdag – en donderdagmiddag van 14.00 tot 18.30 uur en op woensdagmiddag van 12.00 tot 18.30 uur (locatie RKSV Nuenen).

We zijn gesloten op erkende feestdagen. Tijdens de schoolvakanties en studiedagen (niet op stakingsdagen) zijn wij geopend van 8.00 tot 18.30 uur en wordt er gezorgd voor een gevarieerd activiteitenprogramma.

Dagindeling

Kinderen hebben behoefte aan structuur en we houden ons daarom aan een vast middagprogramma:

14.15-15.00 uur:
Kinderen worden opgehaald van school of komen zelfstandig naar de Sport BSO.

15.00-15.15 uur:
We kletsen gezellig over de schooldag met
wat eten en drinken.
We nemen het programma van die dag door zodat de kinderen weten wat we die middag gaan doen.

15.15-15.45 uur:
Vrij spelen, lekker rennen over het veld of juist even rustig een boekje lezen, doen waar je zin in hebt.

15.45-17.00 uur:
Sport of bewegingsactiviteit, workshop, of bos-activiteit

17.00-18.30 uur:
chillen, drinken, fruit eten en samen opruimen. Kinderen worden opgehaald of gaan zelfstandig naar huis.

Vervoer
Sport BSO Nuenen regelt het vervoer van school naar de Sport BSO op de reguliere schooltijden op scholen binnen de gemeente Nuenen. We stimuleren oudere BSO-kinderen zelfstandig met de fiets te komen, dit gebeurt alleen met toestemming van ouders. Jongere kinderen halen wij graag op, indien mogelijk te voet, met de fiets of met auto/personenbus en met de BSO Bus(Stint). Natuurlijk mag u uw kind ook zelf brengen. Het vervoer is bij het tarief inbegrepen.


Veiligheid en Gezondheid (V&G)
Comfort de Wet Kinderopvang voldoet Sport BSO Nuenen aan alle eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente en de GGD. Sport BSO Nuenen voert jaarlijks een Risico-Inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G). De V&G is een levend document waarin kleine en grote risico’s beschreven staan en eventuele acties in worden genomen. Jaarlijks wordt Sport BSO gecontroleerd door de GGD en is het inspectierapport door ouders in te zien op de website.

Het wil weleens voorkomen dat een kind op een vervelende manier valt of botst. Als er (bijna)ongevallen gebeuren, worden deze op een ongevallenformulier ingevuld. Ieder (bijna)ongeval heeft onze aandacht. Mocht het voorkomen dat hetzelfde ongeval regelmatig gebeurt, dan heeft deze onze aandacht en zorgen we voor de nodige acties.


Protocol kindermishandeling
Wij hanteren het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers handelen volgens dit protocol. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijke, lichamelijke en seksueel geweld tegen kinderen. Ook het nalaten van zorg en aandacht valt hieronder.

Communicatie ouders
We vinden communicatie met ouders erg belangrijk. We horen ideeën graag aan en willen jullie mening, tip en tops over o.a. beleidszaken graag horen. Hiervan kunnen we leren, het beleid aanpassen, u nog meer van dienst zijn en het allerbelangrijkste; nog betere kinderopvang bieden.

Tijdens de breng-  en haaltijden horen we graag hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden zijn. De pedagogisch medewerker zal bij het ophalen van uw kind zorgen voor een goede overdracht en staat open voor een praatje indien hier de mogelijkheid voor bestaat.

Een aantal keren per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met praktische zaken

1x per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats.
Tijdens dit gesprek komt de ontwikkeling en het welzijn van uw kind ter sprake (n.a.v. observatie welbevinden)

Mocht u zelf graag een gesprek hebben met een medewerker dan kunt u dit natuurlijk altijd aanvragen.

Middels de website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Sport BSO Nuenen.  Voor leuke foto`s en anekdotes kunt u terecht op
https://www.instagram.com/sportbsonuenen/

Interne klachtenregeling
We doen natuurlijk ons uiterste best om klachten te voorkomen maar als u toch een klacht heeft proberen we daar natuurlijk samen uit te komen. We vragen om in de eerste instantie de interne klachtenregeling te volgen om zo direct en zo snel mogelijk de klacht te kunnen verhelpen. Mochten we er samen toch niet uitkomen is Sport BSO Nuenen als organisatie aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang. We stellen de ouders over ons klachtenreglement op de hoogte tijdens het intakegesprek en op de website.

Protocol zieke kinderen en medicijn gebruik
Een kind dat zich door omstandigheden niet goed voelt heeft extra zorg en aandacht nodig en heeft behoefte aan rust. Daarom nemen we altijd contact met u op als het kind zich niet prettig voelt om te overleggen wat het beste is voor uw kind. Is het duidelijk dat uw kind echt ziek is dan nemen we contact met u op om uw kind op te komen halen.

Wanneer uw kind tijdens haar/zijn verblijf gebruik moet maken van medicijnen die moeten worden toegediend dient hier altijd en toestemmingsformulier “medicijnenverstrekking” te worden ingevuld.  Paracetamols werken koortsverlagend en worden niet door pedagogisch medewerkers toegediend mits door arts voorgeschreven. De verantwoordelijkheid voor het medicijngebruik ligt altijd bij de ouders.

Afnemen van extra dagdelen en ruildagen
Ouders kunnen een verzoek indienen om te ruilen van een dag waarop het kind niet aanwezig is geweest. Dit kan alleen incidenteel dus niet een aantal dagen achter elkaar. Mits er plaats is in de groep en het pedagogisch verantwoord is kan deze aanvraag worden gehonoreerd. Er wordt hiervoor geen extra pedagogisch medewerker ingezet. Medewerkers houden de afwezigheid van uw kind bij en is er een aanvraag en er kan geruild worden neemt de medewerker contact met u op. Afname van extra dagdelen geldt tegen vergoeding van het geldende tarief. Het verzoek kan worden gedaan per mail of bij de pedagogisch medewerker. Let wel: ruilen is geen verworven recht, maar een service die wij bieden.
Officiële feestdagen waarop wij gesloten zijn kunnen niet worden ingezet voor ruilingen.

Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2023)
In het tarief van Sport BSO Nuenen is alles inclusief. We zorgen voor het eventuele vervoer, voor het eten en drinken, de sportactiviteiten, voor het gebruik van alle faciliteiten binnen de sportaccommodatie, workshops en uitstapjes. Ook in vakanties is alles inclusief.

Tarief 2023

Bruto uurtarief

Bruto maand tarief

Eén middag per week Ma, Di of Donderdag

8,12

197,56

Eén middag per week Woensdag (alleen locatie Nuenen)

8,12

261.22

Via de overheid kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel dit is hangt af van de hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig hebt. U betaalt dus het bruto maandtarief maar krijgt hiervan een deel terug van de belasting. Tarieven worden ieder jaar door de overheid per 1 januari aangepast. 
U kunt via onderstaande link een proefberekening maken van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Verzekeren
Sport BSO Nuenen heeft verplichte verzekeringen afgesloten. Inclusief inzittende verzekering voor het vervoer. De Sport BSO is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Opzegtermijn
Er geldt een opzegtermijn van één maand. Alle opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegging geldt per de 1e of 15e van de maand dat de opzegging is overhandigd of verstuurd naar info@sportbsonuenen.nl

Inschrijven
Mocht U graag een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, stuur dan een email of bel Ans den Otter 06-47374167

 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage